Condicions d'ús

TÍTOL I

1.- CONDICIONS GENERALS D'ÚS I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES

1.1.- Les presents Condicions Generals d'Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i / o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació, com les relacions comercials que sorgeixin entre Òptica Pardo i els usuaris del mateix. Per la navegació pel Portal i / o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, adquereix la condició d'Usuari. Tant la navegació, com la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que, si s’escau, regeixin la prestació dels serveis oferts en el Portal, així com a les condicions particulars que hi pugui haver en relació amb la prestació dels serveis.

1.2.-Òptica Pardo  podrà en tot moment, i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions generals de contractació exposades en el Títol II següent, i / o les condicions particulars que, si s’escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al Portal per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al mateix o a l'adquisició de qualssevol dels béns oferts en ell.

2.- CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL

2.1.- Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a l'activitat promocional i de subministrament d'informació que s'efectua a través del Portal, com a la prestació dels serveis oferts al Portal, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació pel Portal, com per a l'adquisició de béns i / o a la prestació de serveis en el marc del Portal; si bé aquestes últimes activitats, adicionalment, se sotmetrant tant a aquestes condicions generals d'Ús, com a les condicions generals de contractació aplicables i a les condicions particulars, que, si s'escau, hi pugui haver.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE HIPERENLLAÇOS

3.1.- Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial: dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ Òptica Pardo o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal.

3.2.- En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret i, especialment d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa d’Òptica Pardo o dels titulars corresponents.

3.3.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment d’Òptica Pardo.

4.- RESPONSABILITAT

4.1.- Òptica Pardo respondrà dels danys i perjudicis que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent d'aquesta companyia i en l'actuació de l'Usuari no concorre culpa o negligència. No hi ha d'haver, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de Òptica Pardo   quan provi que ha complert les exigències i requisits legals i reglamentaris establerts i altres cures i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

Els serveis de la societat de la informació oferts al Portal i, no sotmesos a contractació prèvia, són oferts a l'usuari sense cap contrapartida i únicament comporten per a l'usuari l'obligació de complir les normes d'ús establertes en aquest Avís Legal de Òptica Pardo   No té, per tant, respecte d'aquests serveis, obligació de complir determinats nivells de disponibilitat del Portal ni adoptar mesures de seguretat específiques. De la mateixa manera, Òptica Pardo   podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

La connexió a Internet necessària per accedir al servei no és en cap cas subministrada per Òptica Pardo  i és responsabilitat de l'Usuari. S'informa a l'Usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adeqüades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pedaços de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi. Per a més informació pot acudir al seu Proveïdor de Serveis d'Accés a Internet que podrà facilitar-li més informació.

4.2.- Òptica Pardo  no es fa responsable dels prejudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

 1. Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Òptica Pardo, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.
 2. Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a Òptica Pardo  
 3. De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a Òptica Pardo  , degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

4.3.- Òptica Pardo   no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Portal. En particular Òptica Pardo   no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

5.- OBLIGACIONS DE L'USUARI

5.1.- Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals d'Ús, si s’escau, les Condicions Particulars que fossin d'aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d'ús que contenen les mateixes o el Portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets d’Òptica Pardo, els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

5.2.- Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis a:

 1. En el cas de registrar-se, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-les actualitzades.
 2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob,o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió; o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinaria o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Òptica Pardo , de qualsevol Usuari, dels proveïdors de Òptica Pardo  o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 4. A custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "Contrasenya" que li sigui facilitada per Òptica Pardo   als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts en el Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a Òptica Pardo  , amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'Usuari" i / o la "Contrasenya" per un tercer.
 5. No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 6. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització ,si s’escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma .
 7. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Òptica Pardo  , els seus proveïdors o tercers.
 8. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

6.- COMUNICACIONS

A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre Òptica Pardo  i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviant un missatge a pardo@opticapardo.cat o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d'Atenció al Client de Òptica Pardo , Plaça de la Llibertat, 8 17100 La Bisbal d’Empordà .

Les comunicacions de Òptica Pardo   a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se al Portal.

L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i / o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

7.- QUEIXES I RECLAMACIONS

L'Usuari podrà interposar qualsevol queixa o reclamació a:

 • Raó Social: Òptica Pardo
 • Nom Fiscal: Marta Pardo Comas
 • Activitat: Comerç al detall d'òptica
 • D.N.I: 78002319G
 • Direcció: Plaça de la Llibertat, 8, 17100 La Bisbal d’Empordà. Girona
 • Email: pardo@opticapardo.cat
 • Telèfon: 972985476. Dilluns a Divendres: 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 19:00

TÍTOL II

1.- CONDICIONS PER A LA VENDA ELECTRÒNICA. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

1.1.- Aquestes condicions generals de contractació juntament, si s’escau, les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Òptica Pardo  , amb domicili a Plaça de la Llibertat, 8, 17100 La Bisbal d’Empordà. i amb D.N.I: 78002319G  i els tercers (en endavant "Usuaris") que contractin els productes oferts a través de la Botiga.

1.2.- Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre condicions generals de contractació, el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

1.3.- La utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes de la Botiga, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les condicions generals de contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del portal així com, si escau, a les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició.

1.4.- Òptica Pardo   informa que els tràmits per a efectuar l'adquisició de béns són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.

1.5.- Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d'efectuar segons les indicacions incloses al Portal.

1.6.- Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

2.- PRODUCTES OFERTS. SISTEMA DE COMPRA

2.1.- Els Productes oferts a la Botiga, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. A part del preu, i abans de confirmar la comanda, apareixeran en pantalla el total de les despeses d'enviament al domicili de l'Usuari, que seran sempre per compte del comprador. Els preus indicats en pantalla es mostren en euros i inclouen l'I.V.A. i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i seran en tot moment els vigents. Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. Òptica Pardo   es reserva el dret a decidir en cada moment, els productes que continguin i s'ofereixin als Usuaris a la Botiga. D'aquesta manera, Òptica Pardo   podrà ,en qualsevol moment ,afegir nous productes als inclosos en la Botiga, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment. Així mateix Òptica Pardo   es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en la Botiga.

2.2.- Per a l'adquisició dels productes a la Botiga, Òptica Pardo   sol·licitarà als usuaris que procedeixin a registrar-se, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, i hauran d'omplir les instruccions que apareguin a la pantalla i que requeriran executar les següents instruccions, així com qualsevol altres que s'incloguin en les diferents pantalles de la Botiga:

 1. Complir el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la Botiga seguint les instruccions indicades en el mateix.
 2. Pulsació de la icona / botó ACCEPTAR.
 3. Recepció en el compte de correu electrònic de l'Usuari de la conformitat del registre.

El Nom d'Usuari i la Contrasenya facilitades per l'Usuari a Òptica Pardo   són elements identificadors i habilitadors per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible.

2.3.- Un cop registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d'afegir el producte que desitja adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrada i enviant a Òptica Pardo , la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com, si s'escau, de les condicions particulars existents.

2.4.- Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, el Departament d'Atenció al Client de Òptica Pardo   remetrà per correu electrònic a l'Usuari un comprovant de la mateixa. Així mateix, el Client podrà sol·licitar, i Òptica Pardo   enviarà, la corresponent factura. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tindran validesa com a factura.

2.5.- Òptica Pardo   es reserva el dret de cancel·lar el nom d'usuari i el password, i per tant l'accés a la Botiga d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb Òptica Pardo  

3. FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT

3.1.- El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, que apareixeran en pantalla, es podrà realitzar de conformitat amb els mitjans de pagament que en cada moment s'assenyalin en pantalla. Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la informació necessària.Com a sistema de pagament electrònic, Òptica Pardo  , té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per garantir la màxima seguretat dels mateixos. S'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL. Així mateix Òptica Pardo   manifesta que, en cap cas emmagatzema les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, amb excepció dels requerits per identificar el mitjà de pagament seleccionat pel client.

3.2.- Òptica Pardo   s'obliga a lliurar els béns comprats per l'Usuari, al domicili del comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda. No es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics diferents dels que siguin explícitament oferts durant el procés de compra. El termini de lliurament serà l'expressament indicat per a cada producte, entenent sempre que el termini de lliurament es refereix a dies laborables, que comptaran a partir de la data de confirmació de la comanda per part de Òptica Pardo . Les despeses d'enviament urgent seran també per compte del comprador.

3.3.- Òptica Pardo  no és responsable dels canvis de divisa que pugui aplicar el seu Banc o la plataforma de pagament triada (Amazon Pay, Visa, MasterCard). Els preus internacionals són una aproximació basada en la taxa de canvi actual. Tots els nostres preus estan en Euros (€). Pot haver-hi diferències que oscil·len entre el 3% i el 5% sobre el tipus de canvi segons el moment de la compra o el moment d'una devolució. Li recomanem que utilitzi Paypal per a realitzar pagaments internacionals i així evitar diferències sobre el tipus de canvi de mercat i obtenir la mateixa taxa de canvi.

4.- DESISTIMENT

4.1.- Dret de desistiment.

El consumidor disposa d'un termini de 15 dies naturals per a resoldre la compravenda, sempre que la pròpia naturalesa del bé adquirit ho permeti. El termini de 15 dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel comprador dels béns comprats. En tot cas, s'entendrà que el comprador coneix el dret de desistiment des de l'entrada a la Botiga, que exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què s'efectuï la comanda. Les devolucions de les comandes s'hauran de tramitar a través del Servei d'Atenció al Client. (TEL: 972985476 o email pardo@opticapardo.cat per tal d'instrumentalitzar la recollida de la comanda al seu domicili.)

Òptica Pardo   retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament, però el comprador suportarà els costos directes de devolució dels béns, segons recull en el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris, en un termini no superior a 14 dies naturals des que ens notifiqui la seva decisió de desistir del contracte. En cas de devolució de la mercaderia adquirida pel client, aquest assumirà les despeses de recollida de la mateixa. Aquestes despeses seran iguals a les despeses d'enviament aplicables al lliurament de la mercaderia. El procediment per a exercir una devolució ve especificat en l'apartat 6. No obstant tot el que s'ha exposat anteriorment, queda exclòs el dret de desistiment i / o resolució en aquells casos en què, per la pròpia naturalesa dels béns objecte d'adquisició, sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la corresponent reclamació dels danys i perjudicis soferts, així com en el cas de no complir-se les següents condicions:

El producte haurà de trobar-se en perfectes condicions, (amb el seu embalatge original, documentació i fundes de plàstic) sense més deteriorament que el resultant de la manipulació dels béns per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

El producte ha d'anar acompanyat de tots els accessoris i complements i documentació, si procedeixen.

Per raons de protecció de la salut i higiene, no s'atendran devolucions d'articles d'higiene personal que hagin estat desprecintats després del lliurament.

No s'atendran devolucions de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

No s'atendran devolucions de productes fabricats o creats sota comanda o a mida del client, productes personalitzats i similars, llevat que es deguin a defectes de fabricació o transport.

La devolució està subjecta a la comprovació prèvia del producte pel Servei Tècnic autoritzat.

La mercaderia s'ha de lliurar al nostre transportista en perfecte estat, empaquetada en un embolcall tancat i segellat que cobreixi el seu embalatge original. El producte haurà d'estar perfectament identificat i senyalitzat amb el número de comanda facilitat pel Servei d'Atenció al Client.

4.2.- Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 15 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Recollirem els béns o bé, el client haurà de tornar-nos o lliurar directament els béns a les nostres instal·lacions, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 15 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

El client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns. Es calcula que aquest cost s'eleva a aproximadament al cost, en euros, de l'enviament dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

5.- PRODUCTE DEFECTUÓS

Si el producte fos defectuós, Òptica Pardo   es responsabilitzarà de realitzar la substitució del producte, sense cap despesa per al client.

Si el producte arribés en mal estat a causa del transport, l'usuari haurà d'indicar en l’albarà del transportista i trucar dins de les 24 hores de la seva recepció al nostre Servei d'Atenció al Client, per fer la reclamació.

6.- ANUL·LACIONS I DEVOLUCIONS

6.1.- Anul·lar una comanda

Una comanda pot ser anul·lada sempre que no hagi estat lliurada a l'adreça que ens hagin especificat. Si el client vol cancel·lar una comanda que ja ha rebut, haurà de revisar la secció "Retornar una comanda".

Si has fet una comanda, encara no ho has rebut, i ho vols anul·lar, posa't en contacte amb nosaltres al més aviat possible.

a) Si encara no hem cobrat la teva comanda, s'anul·larà i no es produirà cap càrrec.

b) Si hem cobrat la teva comanda i es troba en curs de repartiment, has de rebutjar el lliurament de la comanda quan es produeixi. En aquest cas, la comanda s'anul-larà i et retornarem l'import del càrrec, incloent despeses d'enviament, en un màxim de 15 dies.

c) Si ja l'has rebut al teu domicili, has de seguir el procediment establert per les devolucions.

Recorda que la devolució de l'import del càrrec es realitzarà sempre pel mateix mitjà que hagis utilitzat per al pagament.

6.2.- Retornar una comanda

Condicions de devolució

Si el producte adquirit no et convenç del tot, pots sol·licitar la devolució o canvi del mateix. Disposes d'un termini de 15 dies des del lliurament de la comanda. Per procedir a la devolució, has d'assegurar-te que es compleixen una sèrie de requisits imprescindibles perquè puguem tramitar-la i acceptar-la.

El producte haurà de trobar-se en perfectes condicions, amb el seu embalatge original sense deteriorar, incloent protectors i fundes de plàstic.

El producte ha d'anar acompanyat de tots els accessoris ,complements i documentació amb la que s’ha rebut.

Per raons de protecció de salut i higiene, no s'atendran devolucions d'articles d'higiene personal que hagin estat desprecintats després del lliurament.

No s'atendran devolucions de productes fabricats o creats sota comanda o a mida del client, productes personalitzats i similars, llevat que es deguin a defectes de fabricació o transport.

La devolució està subjecta a la comprovació prèvia del producte pel Servei Tècnic autoritzat.

Òptica Pardo   sempre comprovarà, abans d'acceptar la devolució, que es compleixen aquestes condicions. No s'acceptarà cap devolució que no les compleixi, en el cas procedirem a retornar-te el producte.

Si el producte arribés en mal estat per causa del transport has de rebutjar el lliurament, indicar-ho en l'albarà del transportista i contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client per gestionar la incidència. Si identifiques aquest problema un cop has acceptat el lliurament de la comanda, has de trucar dins de les 24 hores des de la recepció al nostre Servei d'Atenció al Client, per fer la reclamació. Després d'aquest termini Òptica Pardo   no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu.

Recorda que la devolució de l'import es farà en la mateixa forma de pagament que hagis escollit en formalitzar la comanda.

Passos a seguir per tramitar la devolució

Si la teva comanda compleix les condicions de devolució, has de seguir els següents passos:

 • Paso 1: CONTACTE

Hauràs de contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client (mail: pardo@opticapardo.cat o el Telèfon: 972985476). Et demanarem les següents dades:

El teu nom, adreça completa i, si disposes d'ells, el teu número de telèfon, i adreça de correu electrònic.

Número de comanda i data de compra.

Producte que vols retornar i motiu de la devolució.

 • Paso 2: PREPARACIÓ DEL PRODUCTE.

El producte a retornar ha d'anar correctament embalat, i protegit amb paper d'embalar o similar. En el cas de productes voluminosos, pots utilitzar la bossa de plàstic transparent.

 • Paso 3: RECOLLIDA DEL PRODUCTE.

La nostra empresa de transport es posarà en contacte amb tu i concertarà la cita per a la recollida del producte. Òptica Pardo   no accepta cap devolució a ports deguts.

 • Paso 4: COMPROVACIÓ.

Un cop recollit el producte, i rebut a les nostres instal·lacions, procedirem a comprovar que la devolució és conforme a les condicions establertes.

Si el producte no compleix les condicions de devolució, no s'abonarà i contactarem amb tu per procedir a retornar-lo en el mateix estat en què ens l'hagis enviat.

 • Paso 5: REEMBORSAMENT.

Un cop comprovada que la devolució és conforme a les condicions establertes, procedirem a realitzar el reemborsament, pel mateix mitjà de pagament emprat per tu, per l’import total de la transacció inicial .en un termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data en la qual ens informes de la decisió de realitzar la devolució.

Despeses de lliurament i recollida

En cas de devolució, et tornarem tots els teus pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament, amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part teva d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim.

En el cas de tractar-se d'una devolució deguda a errors d'enviament o altres causes imputables a Òptica Pardo, la recollida es realitzarà sense cap cost per a tu i en el lloc que ens indiquis. En la resta dels casos, l'Usuari assumirà les despeses de devolució. Aquestes despeses són normalment, similars o iguals a les despeses d'enviament de la comanda original.

--------- Òptica Pardo   ----------